Generelle leveringsbetingelser

Mape Plastics følger SPIFs generelle leveringsbetingelser

GENERELLE LEVERINGSBETINGELSER FOR PLASTINDUSTRIEN AF SPIF

Den svenske plastindustriforening og IKEM – Innovationer og kemiske industrier i Sverige

Anvendelighed

1.Disse generelle betingelser finder anvendelse, når parterne skriftligt eller på anden måde er enige med dem. Afvigelser fra reglerne skal skriftligt aftales for at være gyldige. Dette omfatter også elektroniske formater, hvis parterne er enige.

Budets gyldighed

2. Bud gælder i 30 dage, medmindre andet er angivet. Tiden regnes fra den dag, budet blev sendt til Køber.

Leveringsomfang

3. Skriftlige ordrebekræftelser sendes altid af sælger med angivelse af leveringsomfang. Manglende konsistens mellem det originale bud og det, der blev accepteret af køberen, kræver ordrebekræftelse som en forudsætning, før bindende kontrakter indgås.

Produktinformation, tegninger og beskrivelser

4. Data i produktoplysninger og prislister er kun bindende i det omfang kontrakten udtrykkeligt henviser til dem.

5. Alle tegninger og tekniske dokumenter til fremstilling af varer eller dele deraf, indsendt af parterne før eller efter indgåelse af kontrakten, forbliver partens ejendom, selvom levering er gennemført. De må ikke uden skriftligt samtykke bruges af den modtagende part eller kopieres, gengives, transmitteres eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. Køber har det endelige ansvar for at sikre, at det materiale, der produceres til fremstilling og det endelige produkt, ikke udgør krænkelse af tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder helt eller delvist.

6. Hvis Køber ikke accepterer tilbuddet, er hver part forpligtet til straks at returnere alle oplysninger, dokumentation og tekniske data modtaget fra andre parter under udbudsprocessen. Alle dokumenter og oplysninger, der er knyttet til tilbuddet eller senere sendt fra sælger til køber under udbudsprocessen, forbliver sælgers (intellektuelle) ejendom og skal straks returneres til sælger.

Modeller, forme, værktøjer og udstyr

7. Modeller, forme, værktøjer og udstyr, i det følgende benævnt “udstyr”, fremstillet af sælger eller af tredjemand på sælgers vegne, forbliver sælgers ejendom, medmindre andet er aftalt. Hvis værktøj fra sælger kun delvist er betalt af køber, kan sælger opkræve køber for resten ved afslutning af samarbejdet. Værktøjer sendes først tilbage, når fuld betaling er modtaget.

8. Værktøjer leveret af køberen forbliver deres ejendom og skal returneres efter anmodning efter aftalens afslutning.
9. Sælger må ikke bruge udstyr leveret af køberen til et andet formål end opfyldelse af aftalen uden købers samtykke. Sådanne værktøjer må ikke gives til eller på anden måde bringes til kendskab til tredjemand.

10. Hvis sælger har fået til opgave at fremstille udstyr, vil dette ske i samråd med køber og med hensyn til købers tekniske krav. Medmindre andet er aftalt, er køber ansvarlig for omkostningerne ved reparation eller fremstilling af udstyr på grund af slid eller andre årsager, der ikke kan tilskrives sælger.

11. Hvis Sælger lavede udstyr til Køber, og Køber ikke har betalt fuldt ud for udstyret, har Sælger ret til at tilbageholde udstyret, indtil fuld betaling er foretaget.

12. Sælger er ansvarlig for opbevaring af udstyr i den aftalte leveringsperiode. Hvis udstyr, der tilhører køberen, forbliver hos sælger efter den sidste fremstilling, der er angivet i aftalen, er sælger forpligtet til at arrangere opbevaring på købers risiko i højst et år efter gennemført levering.

13. Et år efter gennemført levering bør parterne blive enige om returnering eller bortskaffelse af udstyr. Hvis dette ikke er gjort, har Sælger ret til frit at disponere over det pågældende udstyr. Sælgers forpligtelse til udstyr, der ejes af køberen, bortfalder to år efter gennemført levering. 14. Det er hver parts ansvar at arrangere og betale for forsikring på ejet udstyr i sælgers besiddelse.

15. Køber afholder omkostninger og risici ved afsendelse og returnering af udstyr.
16. Køber er ansvarlig for krav, der kan fremsættes mod sælger for fremstilling af plastikgenstande, der er genstand for patenter, registrerede designs, registrerede varemærker eller andre eksklusive rettigheder.

Emballage, mængde, vægt

17. Medmindre andet er angivet i tilbud og aftaler, angives priser for uemballerede varer.

18. Sælger forbeholder sig retten til at over- eller underforsyning med op til 10% af den aftalte mængde, medmindre andet er aftalt.

19. Beregnede produktberegningsvægte er foreløbige. Hvis der er uoverensstemmelser, justeres prisen til den faktiske bruttovægt.

Indledende prøver

20. Masseproducerede varer skal svare til de første prøver, der er godkendt af køberen, og fremstillingen må ikke begynde, før der er indhentet skriftlig godkendelse fra køberen. Uanset om godkendelse af den første prøve indsendes af køberen eller ej, forfalder udstyrets sidste betaling 30 dage fra den dag, sælgeren sendte den første prøve til køberen.

Kvalitetskontrol

21. Medmindre andet er aftalt, skal kontraktlige kvalitetstest udføres af sælger i normal arbejdstid for købers regning.

Overførsel af risiko for varerne

22. Medmindre andet er skriftligt aftalt, anses varerne for solgt som “gratis transportør” (FCA) i overensstemmelse med gældende Incoterms.

23. Når aftalen er opfyldt med hensyn til hentning af varerne, skal sælger inden rimelig tid meddele køber, at varerne er klar til levering.

Levering og leveringsforsinkelse

24. Medmindre andet er skriftligt aftalt, beregnes leveringstiden fra senest følgende datoer:
a) den dag aftalen indgås,
b) den dag, hvor Sælger modtager den kontraktmæssigt fastsatte betaling, der skal foretages inden begyndelsen,
c) den dag, sælger modtager sådanne tegninger, prøver, modeller, forme eller værktøjer, som køber skal stille til rådighed for sælger, og som sælger kan godkende i henhold til aftalen,
d) den dag, hvor Sælger modtager Købers godkendelse af de første prøver.

25. Den aftalte leveringsperiode forudsætter, at hvis Køber skal levere materialer, der skal bruges til fremstilling og afprøvning, skal disse være tilgængelige for Sælger i den mængde og inden for den tidsperiode, som Sælgeren har angivet. Hvis sælger finder ud af, at den kontraktlige leveringsdato ikke kan overholdes, eller at forsinkelse fra deres side er sandsynlig, skal han straks underrette køber skriftligt med angivelse af årsagen til forsinkelsen og, hvis det er muligt, det tidspunkt, hvor levering kan forventes.

26. Hvis leveringen er forsinket på grund af nogen af ​​de omstændigheder, der er angivet i afsnit 48 (force majeure) eller på grund af købers handlinger eller undladelse, forlænges leveringstiden med en tilsvarende periode. Leveringstiden må aldrig beregnes fra en dato senere, end når sælger modtager endelig godkendt fremstillingsdokumentation.

27. Hvis sælger ikke leverer varerne inden for den kontraktlige leveringsperiode eller den forlængede leveringsperiode i henhold til § 25, og hvis sælgers forsinkelse er betydelig, har køber ret til at annullere aftalen ved skriftlig meddelelse til sælger.

28. Hvis køber annullerer aftalen som nævnt i § 27, har køber ret til at kræve rimelig erstatning fra sælger for direkte udgifter på grund af leveringsforsinkelse, op til et maksimumsbeløb svarende til fakturaværdien af ​​den ophørte del af aftalen. Dette fritager faktisk køber for enhver anden ret til kompensation på grund af sælgers leveringsforsinkelse, såsom produktion, tab af fortjeneste eller ethvert andet økonomisk tab. Køber er kun berettiget til erstatning, hvis de opsiger aftalen på grund af sælgers forsinkelse i leveringen. Denne begrænsning gælder ikke, hvis sælger er skyldig i grov uagtsomhed. Hvis forsinkede varer er relateret til varer, der allerede er leveret, eller varer, der skal leveres senere, så det vil medføre betydelig ulempe for køber at stå ved købet, kan købet annulleres i sin helhed.

29. Hvis køber finder, at de ikke vil være i stand til at modtage leveringen på den aftalte dato, eller at forsinkelse fra deres side er sandsynlig, skal han straks underrette sælgeren skriftligt med angivelse af årsagen til forsinkelsen og, hvis det er muligt, dato, hvor modtagelse kan forekomme. Hvis Køber ikke accepterer leveringen på den aftalte dato, er de ikke desto mindre forpligtet til at foretage enhver betaling for leveringen, som om de pågældende varer var blevet leveret. Sælger skal sørge for opbevaring af varerne for købers risiko og regning. Efter anmodning fra køber skal sælger forsikre varerne for købers regning.

30. Medmindre Købers fejl i henhold til § 29 skyldes omstændigheder specificeret i § 47 (force majeure), har sælger ret til at anmode om, at køber modtager varerne inden for rimelig tid. Hvis køber af en eller anden grund undlader at gøre dette inden for en sådan frist, har sælger ret til med skriftlig meddelelse til køber at opsige aftalen for den del af varerne, der ikke er accepteret på grund af købers fejl, og for at opnå erstatning for skader, som købers fejl har forårsaget. Den maksimale kompensation, der skal betales, må ikke overstige den del af købsprisen, der repræsenteres af den ikke -modtagne del af varerne.

Materiale

31. Køber er ansvarlig for materiale, som enten køber har leveret til sælger eller sælger har erhvervet i overensstemmelse med specifikationer leveret af køber. Køber er også ansvarlig for at sikre, at sådanne materialer opfylder kravene i Reach -regler.

Betaling

32. Betaling foretages i overensstemmelse med de betingelser, der er aftalt mellem parterne.

33. Hvis ændringer i valutakurser, råvarepriser, afgifter og offentlige afgifter indtræder efter datoen for overslag, prisliste eller underskrevet kontrakt, har sælger ret til at justere prisen i overensstemmelse hermed ved levering.

34. Køber og sælger aftaler renter, der skal betales ved forsinket betaling. Hvis en sådan aftale ikke indgås, har Sælger ret til renter svarende til 1,5% om måneden.

35. Hvis køber ikke betaler inden forfaldsdatoen, har sælger ret til at standse leverancer med skriftlig meddelelse til køber. Ud over renter har sælger derefter ret til erstatning for skader, der er påført. Ved normale leverancer har Sælger ret til at stoppe levering ved modtagelse af oplysninger om, at Køber er insolvent, har ændret ejerskab eller har en forringet kreditvurdering. Sælger har ret til at fortsætte leverancer med ændrede betalingsbetingelser i overensstemmelse med kundens godkendelse. Hvis kunden ikke godkender de ændrede betalingsbetingelser, har Køber ret til at annullere købet.

Ejendomsforbehold

36. Varerne forbliver Sælgers ejendom, indtil de er betalt fuldt ud, i det omfang en sådan ejendomsforbehold er gældende i henhold til gældende lov. Uanset specifikationerne i afsnit 8 har Sælger ret til at nægte at levere udstyr, der tilhører Køber, indtil varerne er betalt.

Ansvar for fejl

37. Såfremt leverede varer viser sig at have en defekt, som sælger er ansvarlig for, er de inden for rimelig tid efter eget valg og under hensyntagen til omstændighederne forpligtet til at gendanne, udskifte, reparere eller omarbejde det afviste produkt, forudsat at Køber indsender en skriftlig klage inden for 14 dage efter, at de opdagede eller burde have opdaget fejlen. Hvis der er grund til at tro, at fejlen kan forårsage skade, skal meddelelse straks ske. Hvis køber havde mulighed for at gennemgå og godkende al fremstillet fremstillingsdokumentation og godkendte indledende prøver, er køber ansvarlig for fejl i produktet eller dets funktioner.

38. Sælger hæfter kun for mangler, der kan tilskrives Sælgers produktion, der opstår inden for et år fra leveringsdatoen.

39. Al transport i forbindelse med reparation, returnering, udskiftning eller revision skal foretages på sælgers risiko og regning. Køber skal følge sælgers anvisninger om, hvordan transport skal udføres.

40. Køber afholder omkostninger til afhjælpning af mangler, som sælger pådrager sig, når varerne er placeret andre steder end den kontraktlige leveringsdestination.

41. Hvis sælger ikke opfylder deres forpligtelser efter § 38, kan køber skriftligt give dem en endelig frist for dette. Hvis sælger ikke opfylder sine forpligtelser inden for fristen, kan køber i stedet opsige kontrakten med skriftlig meddelelse til sælger.

42. Sælgers ansvar dækker ikke mangler forårsaget af materialer leveret af køber eller fra deres foreskrevne eller specificerede konstruktion. Køber er helt ansvarlig for eventuelle forsinkelser og omkostninger forårsaget af fejl på grund af konstruktioner eller overflader, som køber leverer.

43. Sælgers ansvar dækker kun mangler, der opstår under de arbejdsvilkår, der er fastsat i kontrakten og under korrekt brug af varerne. Det omfatter f.eks. Ikke fejl forårsaget af fejlbehæftet vedligeholdelse eller forkert installation fra købers side, ændringer foretaget uden sælgers skriftlige samtykke eller reparationer foretaget forkert af køber. Endelig dækker ansvar ikke normalt slid eller forringelse.

44. Sælger er ikke ansvarlig for andre fejl end dem, der er beskrevet i afsnit 37-43. Men hvis Køber opsiger kontrakten i henhold til § 41, har de ret til erstatning for skader som følge af køb af maksimalt det dobbelte af værdien af ​​de defekte plastvarer. Sælger påtager sig intet ansvar for indirekte tab, som defekten kan forårsage, såsom tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab deraf. Denne begrænsning af sælgers ansvar gælder ikke, hvis de er skyldige i grov uagtsomhed.

Ansvar for skader forårsaget af varerne

45. Køber skal holde Sælger ufarlig i det omfang, Sælger gøres ansvarlig over for tredjemand for produktskade på reelle eller personlige ejendele eller personskade forårsaget af varerne.

46. ​​Dog er Sælger ansvarlig for skader forårsaget af varerne på bygninger eller løsøre eller personer, mens de er i deres besiddelse. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktionsmangel, tab af fortjeneste eller andre økonomiske økonomiske tab deraf. De nævnte begrænsninger for sælgers ansvar gælder ikke, hvis de gør sig skyldige i grov uagtsomhed. Hvis en tredjemand fremsætter krav mod sælger eller køber om erstatning for skade eller tab, der er nævnt i dette stykke, skal den anden part underrettes om dette. Sælger og køber har ret til at gribe ind i processen for domstolen eller voldgiftsretten, der behandler krav mod nogen af ​​dem, hvis kravet er baseret på skade eller tab, der angiveligt er forårsaget af de leverede varer. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid forløbe i henhold til bestemmelserne i § 50. Det er parternes ansvar at indgå og opretholde en tilfredsstillende produktansvarsforsikring.

Begrundelse for fritagelse (force majeure)

47. Følgende omstændigheder danner grundlag for fritagelse, hvis de fører til, at opfyldelsen af ​​aftalen forhindres eller bliver urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikter og andre omstændigheder, som parterne ikke har kontrol over, såsom brand, krig, mobilisering eller militært udkast til et sammenligneligt omfang, rekvisition, konfiskation, valutarestriktioner, oprør, optøjer, mangel på transport, generel mangel på varer, begrænsninger i levering af strøm og mangler eller forsinkelser i leverancer fra underleverandører forårsaget af sådanne undtagelsesgrunde. De ovennævnte omstændigheder udgør kun begrundelse for fritagelse, hvis deres virkning på udførelsen ikke med rimelighed kunne have været forudset, da kontrakten blev indgået.

48. Den part, der ønsker at påberåbe sig fritagelse efter § 47, er forpligtet til straks at underrette den anden part skriftligt, når omstændighederne opstår, samt når de ophører. I tilfælde af force majeure hos køber skal de holde sælger ufarlig for udgifter til sikring og beskyttelse af varerne

49. Uanset andre bestemmelser i disse regler har hver part ret til at opsige kontrakten ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis opfyldelsen af ​​kontrakten forsinkes mere end seks måneder ved undtagelser, der er nævnt i afsnit

Tvister

50. Tvister om oprettelse, fortolkning eller anvendelse af denne kontrakt og eventuelle deraf følgende kontraktlige og juridiske spørgsmål afgøres i overensstemmelse med Stockholms Handelskammers voldgiftsregler for fremskyndet voldgift. I tilfælde af at det krævede målbeløb er mere end 3 millioner SEK, afgøres tvisten ved voldgift i overensstemmelse med Stockholms Handelskammers voldgiftsregler. Den indledte voldgiftssag skal dække og omfatte alle tvister, der er opstået mellem sælger og køber, hvor denne kontrakt udgør den generelle aftale og gentagne leverancer fra sælger til køber skal betragtes som afkaldsordrer under samme juridiske forhold og ikke som et særskilt individuelt retsforhold.

51. Uanset ovenstående bestemmelser kan en kvalificeret svensk offentlig domstol anlægge sag om inddrivelse af forfaldne krav og tvister, der ikke var tydelige på det tidspunkt, før der blev anlagt sag, på et beløb, der var større end tyve (20) gange grundbeløbet under den svenske Lov (1962: 381) om almen forsikring (lagen om allmän försäkring). 52. Alle tvister i forbindelse med kontrakten skal bedømmes i henhold til svensk lov.

53. Krav mod sælger kan ikke bringes til voldgift i henhold til afsnittet

50. hvis den ikke påbegyndes inden for to år fra datoen for gennemført levering.