Allmänna leveransvillkor

Mape Plastics följer SPIF: s allmänna leveransvillkor

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR PLASTINDUSTRIEN AV SPIF

Svenska plastindustriförbundet och IKEM – Innovations- och kemiindustrin i Sverige

Tillämplighet

1.Dessa allmänna villkor ska gälla när parterna skriftligen eller på annat sätt kommer överens med dem. Avvikelser från bestämmelserna måste skriftligen överenskommas för att vara giltiga. Detta inkluderar också elektroniska format, om parterna är överens.

Anbudets giltighet

2. Anbud gäller i 30 dagar om inte annat anges. Tiden räknas från den dag anbudet skickades till köparen.

Leveransomfattning

3. Skriftliga orderbekräftelser skickas alltid av säljaren med angivande av leveransens omfattning. Bristande överensstämmelse mellan det ursprungliga anbudet och det som godkänts av köparen kommer att kräva orderbekräftelse som en förutsättning innan bindande kontrakt ingås.

Produktinformation, ritningar och beskrivningar

4. Uppgifter i produktinformation och prislistor är endast bindande i den mån kontraktet uttryckligen hänvisar till dem.

5. Alla ritningar och tekniska dokument för tillverkning av varor eller delar därav, som lämnats av parterna före eller efter avtalets ingående, förblir partens egendom även om leveransen är genomförd. De får inte, utan skriftligt medgivande, användas av den mottagande parten eller kopieras, reproduceras, överföras eller på annat sätt bringas till tredje parts kännedom. Köparen har det slutliga ansvaret för att se till att det material som produceras för tillverkning och slutprodukten inte utgör intrång i tredje parts immateriella rättigheter helt eller delvis.

6. Om köparen inte accepterar anbudet är varje part skyldig att omedelbart returnera all information, dokumentation och teknisk data som mottagits från andra parter under anbudsförfarandet. Alla dokument och information som bifogas anbudet eller senare skickas från säljaren till köparen under anbudsförfarandet förblir säljarens (immateriella) egendom och ska omedelbart returneras till säljaren.

Modeller, formar, verktyg och utrustning

7. Modeller, formar, verktyg och utrustning, nedan kallad ”utrustning”, tillverkad av säljaren eller av tredje part på säljarens vägnar, förblir säljarens egendom om inte annat avtalats. Om verktyg från säljaren endast delvis har betalats av köparen kan säljaren debitera köparen för återstoden när samarbetet upphör. Verktyg skickas bara tillbaka när full betalning har mottagits.

8. Verktyg som tillhandahålls av köparen förblir deras egendom och ska returneras på begäran efter avslutat avtal.
9. Säljaren får inte använda utrustning som tillhandahålls av köparen för ett annat ändamål än uppfyllandet av avtalet utan köparens samtycke. Sådana verktyg får inte ges till eller på annat sätt komma till tredje parts kännedom.

10. Om säljaren har fått i uppdrag att tillverka utrustning, kommer detta att ske i samråd med köparen och med hänsyn till köparens tekniska krav. Om inte annat avtalats är köparen ansvarig för reparationskostnader eller tillverkning av utrustning på grund av slitage eller andra orsaker som inte kan hänföras till säljaren.

11. Om säljaren tillverkade utrustning för köparen och köparen inte har betalat fullt ut för utrustningen, har säljaren rätt att hålla inne utrustningen tills full betalning har gjorts.

12. Säljaren ansvarar för förvaring av utrustning under överenskommen leveransperiod. Om utrustning som tillhör köparen kvarstår hos säljaren efter den senaste tillverkningen som anges i avtalet, är säljaren skyldig att ordna lagring på köparens risk högst ett år efter fullbordad leverans.

13. Ett år efter genomförd leverans bör parterna komma överens om retur eller bortskaffande av utrustning. Om detta inte har gjorts har säljaren rätt att fritt förfoga över den aktuella utrustningen. Säljarens skyldighet för utrustning som ägs av köparen upphör att gälla två år efter genomförd leverans. 14. Det är varje parts ansvar att ordna och betala för försäkring på ägd utrustning som säljaren äger.

15. Köparen bär kostnaderna och riskerna för utskick och retur av utrustning.
16. Köparen ansvarar för krav som kan komma att riktas mot Säljaren för tillverkning av plastföremål som omfattas av patent, registrerade mönster, registrerade varumärken eller andra exklusiva rättigheter.

Förpackning, kvantitet, vikt

17. Om inget annat anges i anbud och avtal, anges priser för oförpackade varor.

18. Säljaren förbehåller sig rätten att över- eller underleverera med upp till 10% av den överenskomna mängden, om inte annat överenskommits.

19. Beräknade produktkostnadsvikter är preliminära. Om det finns avvikelser ska priset justeras till den faktiska bruttovikten.

Första prov

20. Massproducerade varor ska motsvara initiala prover som godkänts av köparen och tillverkningen får inte påbörjas förrän skriftligt godkännande har erhållits från köparen. Oavsett om godkännande av det ursprungliga provet lämnas in av köparen eller inte, förfaller utrustningens slutliga betalning 30 dagar från den dag då säljaren skickade det första provet till köparen.

Kvalitetskontroll

21. Om inte annat avtalats ska avtalsenliga kvalitetstester utföras av säljaren under ordinarie arbetstid på köparens bekostnad.

Risköverföring för varorna

22. Om inte annat avtalats skriftligen anses varorna sålda som ”fri transportör” (FCA) i enlighet med tillämpliga Incoterms.

23. När avtalet uppfylls när det gäller hämtning av varorna, ska säljaren inom rimlig tid informera köparen om att varan är klar för leverans.

Leverans- och leveransförsening

24. Om inte annat avtalats skriftligen ska leveranstiden beräknas från det senaste av följande datum:
a) den dag avtalet ingås,
b) den dag då Säljaren mottar den avtalsenliga betalning som ska göras innan han börjar,
c) den dag då Säljaren tar emot sådana ritningar, prover, modeller, formar eller verktyg som köparen ska göra tillgänglig för säljaren och som säljaren kan godkänna i enlighet med avtalet,
d) den dag då säljaren mottar köparens godkännande av de första proverna.

25. Den överenskomna leveransperioden förutsätter att om köparen ska tillhandahålla material som ska användas vid tillverkning och testning, ska dessa vara tillgängliga för säljaren i den mängd och inom den tidsperiod som säljaren anger. Om säljaren finner att det avtalsenliga leveransdatumet inte kan uppfyllas eller att förseningen från deras sida är sannolik, ska han omedelbart meddela köparen skriftligen med anledningen till förseningen och, om möjligt, den tid då leverans kan förväntas.

26. Om leveransen dröjer på grund av någon av de omständigheter som anges i avsnitt 48 (force majeure) eller på grund av köparens handlingar eller underlåtenhet, ska leveranstiden förlängas med motsvarande period. Leveranstiden får aldrig beräknas från ett datum senare än när säljaren får slutgodkänd tillverkningsdokumentation.

27. Om Säljaren inte levererar varorna inom avtalsenlig leveransperiod eller den förlängda leveransperioden enligt 25 §, och om Säljarens dröjsmål är betydande, har Köparen rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till Säljaren.

28. Om köparen säger upp avtalet enligt avsnitt 27 har köparen rätt att kräva skälig ersättning från säljaren för direkta kostnader som uppstår på grund av leveransförseningar, upp till ett maximibelopp motsvarande fakturavärdet för den avslutade delen av Överenskommelsen. Detta undantar faktiskt köparen från någon annan rätt till kompensation på grund av säljarens leveransförseningar, till exempel produktion, vinstförlust eller andra ekonomiska förluster. Köparen har endast rätt till ersättning om de säger upp avtalet på grund av säljarens leveransförsening. Denna begränsning gäller inte om säljaren gör sig skyldig till grov vårdslöshet. Om försenade varor är relaterade till redan levererade varor eller varor som ska levereras senare, så att det skulle medföra betydande olägenheter för köparen att stå vid köpet, kan köpet annulleras i sin helhet.

29. Om köparen finner att han inte kommer att kunna ta emot leveransen på det överenskomna datumet eller att förseningen från deras sida är sannolik, ska han omedelbart meddela säljaren skriftligen med anledningen till förseningen och, om möjligt, datum då kvitto kan ske. Om köparen misslyckas med att acceptera leveransen på överenskommet datum, är de ändå skyldiga att betala för leveransen som om varorna i fråga hade levererats. Säljaren ska ordna lagring av varorna på köparens risk och bekostnad. På begäran av köparen ska säljaren försäkra varorna på köparens bekostnad.

30. Om inte köparens fel enligt 29 § beror på omständigheter som anges i avsnitt 47 (force majeure) har säljaren rätt att begära att köparen får varorna inom rimlig tid. Om köparen av någon anledning underlåter att göra det inom sådan tid, har säljaren rätt att med skriftligt meddelande till köparen säga upp avtalet för den del av varan som inte har accepterats på grund av köparens underlåtenhet, och för att få ersättning för skador som köparens fel har orsakat. Maximal ersättning som ska betalas får inte överstiga den del av köpeskillingen som representeras av den icke mottagna delen av varan.

Material

31. Köparen är ansvarig för material som antingen köparen har tillhandahållit säljaren eller säljaren har förvärvat i enlighet med specifikationer från köparen. Köparen ansvarar också för att sådant material uppfyller kraven i Reach -föreskrifter.

Betalning

32. Betalning ska ske i enlighet med de villkor som avtalats mellan parterna.

33. Om förändringar i växelkurser, råvarupriser, skatter och offentliga avgifter inträffar efter datumet för uppskattning, prislista eller undertecknat kontrakt har säljaren rätt att justera priset i enlighet med leveransen.

34. Köparen och säljaren kommer överens om ränta som ska betalas vid försenad betalning. Om ett sådant avtal inte träffas har Säljaren rätt till ränta motsvarande 1,5% per månad.

35. Om köparen inte betalar före förfallodagen har säljaren rätt att stoppa leveranser med skriftligt meddelande till köparen. Förutom ränta har säljaren rätt till ersättning för skador. För normala leveranser har säljaren rätt att stoppa leveransen vid mottagande av information om att köparen är insolvent, bytt ägare eller har en försämrad kreditvärdighet. Säljaren har rätt att fortsätta leveranser med ändrade betalningsvillkor i enlighet med kundens godkännande. Om kunden inte godkänner de ändrade betalningsvillkoren har köparen rätt att häva köpet.

Äganderättsförbehåll

36. Varorna förblir säljarens egendom tills de betalats i sin helhet, i den utsträckning sådan äganderättsförbehåll gäller enligt tillämplig lag. Oavsett specifikationerna i avsnitt 8 har säljaren rätt att vägra att tillhandahålla utrustning som tillhör köparen tills varorna har betalats.

Ansvar för defekter

37. Skulle levererade varor visa sig ha en defekt som Säljaren ansvarar för, är de skyldiga att inom rimlig tid efter eget val och med hänsyn till omständigheterna återställa, byta ut, reparera eller omarbeta den avvisade produkten, förutsatt att Köparen lämnar ett skriftligt klagomål inom 14 dagar efter att de upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Om det finns anledning att tro att felet kan orsaka skada, ska detta meddelas omedelbart. Om köparen hade möjlighet att granska och godkänna all tillverkad tillverkningsdokumentation och godkända initiala prover, är köparen ansvarig för defekter i produkten eller dess funktioner.

38. Säljaren ansvarar endast för defekter som kan hänföras till säljarens produktion som uppstår inom ett år från leveransdatumet.

39. All transport i samband med reparation, retur, byte eller revision ska ske på säljarens risk och kostnad. Köparen ska följa säljarens instruktioner om hur transporten ska utföras.

40. Köparen ska bära kostnaden för att åtgärda fel som Säljaren ådrar sig när varorna befinner sig någon annanstans än avtalsleveransdestinationen.

41. Om säljaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt 38 § kan köparen skriftligen lämna dem en sista frist för detta. Om säljaren inte uppfyller sina skyldigheter inom tidsfristen kan köparen i stället säga upp avtalet med skriftligt meddelande till säljaren.

42. Säljarens ansvar täcker inte defekter orsakade av material levererat av köparen eller från deras föreskrivna eller specificerade konstruktion. Köparen är helt ansvarig för eventuella förseningar och kostnader som orsakas av fel på grund av konstruktioner eller ytor som tillhandahålls av köparen.

43. Säljarens ansvar omfattar endast fel som uppstår under de arbetsvillkor som anges i kontraktet och vid korrekt användning av varan. Det inkluderar till exempel inte defekter orsakade av felaktigt underhåll eller felaktig installation från köparens sida, ändringar som utförts utan säljarens skriftliga medgivande eller reparationer som utförts felaktigt av köparen. Slutligen täcker ansvaret inte normalt slitage eller försämring.

44. Säljaren har inget ansvar för andra defekter än de som beskrivs i avsnitt 37-43. Men om köparen säger upp avtalet i enlighet med 41 §, har de rätt till ersättning för skador på grund av köp av högst dubbelt värdet av de defekta plastvarorna. Säljaren tar inget ansvar för indirekt förlust som felet kan orsaka, till exempel produktionsbortfall, vinstförlust eller andra ekonomiska förluster. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller inte om de gör sig skyldiga till grov vårdslöshet.

Ansvar för skada som orsakats av varan

45. Köparen ska hålla Säljaren ofarlig i den utsträckning Säljaren hålls ansvarig gentemot tredje part för produktskador på egendom eller personlig egendom eller personskada som orsakats av varan.

46. ​​Säljaren är dock ansvarig för skador som orsakats av varorna på byggnader eller lös egendom eller personer medan de är i deras besittning. Sellen

46. However the Seller is responsible for damage caused by the goods to buildings or movable property or persons while it is in their possession. The Seller is not responsible in any event for production shortages, loss of profit or any other consequential economic loss. The mentioned limitations to the Seller’s liability do not apply if they are guilty of proven gross negligence. Should a third party make a claim against the Seller or the Buyer for compensation of damage or loss referred to in this paragraph, the other party shall be notified of this. The Seller and the Buyer have the right to intervene in the process of the court or arbitrating tribunal that examines claims against either of them if the claim is based on damage or loss allegedly caused by the delivered goods. The mutual relationship between the Buyer and the Seller shall, however, always proceed according to the provisions of section 50. It is the responsibility of the parties to contract and maintain satisfactory product liability insurance.

Skäl för undantag (force majeure)

47. Följande omständigheter utgör skäl för undantag om de leder till att uppfyllandet av avtalet förhindras eller blir orimligt betungande: arbetskonflikter och andra omständigheter som parterna inte har någon kontroll över, till exempel eld, krig, mobilisering eller militärt utkast till en jämförbar omfattning, rekvisition, förverkande, valutarestriktioner, uppror, upplopp, brist på transporter, allmän brist på varor, begränsningar i strömförsörjning och defekter eller förseningar i leveranser från underleverantörer orsakade av sådana undantagsgrunder. Ovannämnda omständigheter utgör skäl för undantag endast om deras effekt på prestanda inte rimligen kunde förutses när kontraktet ingicks.

48. Den part som vill åberopa undantag enligt 47 § är skyldig att omedelbart skriftligen meddela den andra parten när omständigheter uppstår såväl som när de upphör. Vid force majeure hos köparen ska de hålla säljaren ofarlig för kostnader som uppstår för att säkra och skydda varorna

49. Trots alla andra bestämmelser i dessa regler har varje part rätt att säga upp avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten om genomförandet av kontraktet dröjer mer än sex månader genom undantag som avses i avsnitt

Tvister

50. Tvister om skapande, tolkning eller tillämpning av detta kontrakt och eventuella avtalsmässiga och juridiska frågor ska lösas i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljeföreskrifter för snabbare skiljedomar. Om det yrkade målbeloppet är mer än 3 miljoner kronor ska tvisten avgöras genom skiljedom i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljeföreskrifter. Det inledda skiljeförfarandet ska omfatta och omfatta alla tvister som har uppstått mellan säljaren och köparen, där detta avtal ska utgöra det allmänna avtalet och upprepade leveranser från säljaren till köparen ska betraktas som avropsorder under samma rättsförhållande och inte som ett separat individuellt rättsförhållande.

51. Trots ovanstående bestämmelser får en kvalificerad svensk allmän domstol väcka talan om indrivning av förfallna fordringar och tvister som inte var uppenbara vid tidpunkten innan talan väcktes, med ett belopp som är större än tjugo (20) gånger basbeloppet enligt den svenska Lagen (1962: 381) om allmän försäkring (lagen om allmän försäkring). 52. Alla tvister som härrör från kontraktet ska bedömas enligt svensk lag.

53. Krav mot säljaren kan inte väckas för skiljedom enligt avsnitt

50. om den inte påbörjas inom två år från dagen för slutförd leverans.