policy

Vår policy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personlig information som skickas till oss, eller personlig information som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy finns på www.mapeplastics.se

Mape Plastics AB följer alltid tillämpliga sekretesslagar och ser till att personuppgifter behandlas konfidentiellt. Mape Plastics AB kommer inte att lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, såvida det inte anges specifikt här.

Mape Plastics AB kommer att behandla följande personliga information:

  • Namn, telefonnummer och e-post för att behandla en begäran när du fyller i formuläret på vår webbplats www.mapeplastics.se
  • Din IP -adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
  • Om du kontaktar Mape Plastics AB lagrar vi korrespondens eller kommentarer, som kan innehålla personlig information, för att ge bättre service om du kontaktar Mape Plastics AB igen. </ span>

 

Behandlingens laglighet

Mape Plastics AB kommer att:

Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och öppet. Samla dina personuppgifter för de angivna och legitima ändamål som anges i denna policy och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenliga med dessa ändamål. Samla in och behandla personuppgifter som är tillräckliga, relevanta och nödvändiga för de ändamål som de samlas in och används för. Behandla dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in. Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. Vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information är korrekt och uppdaterad utan dröjsmål om Mape Plastics AB informeras eller på annat sätt får kännedom om felaktig information. Radera personuppgifter på begäran utan onödigt dröjsmål om det inte finns juridiska skäl för att fortsätta behandlingen,

  • Begränsa behandlingen på begäran om det inte finns juridiska skäl att fortsätta behandlingen.
  • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Mape Plastics AB i en sedvanlig och maskinläsbar form.

 

Rättslig grund för behandling

Mape Plastics AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den utsträckning du har gett samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och Mape Plastics AB, behandlas dina personuppgifter som samlats in och behandlats när begäran lämnades in till den omfattning som är nödvändig för att uppfylla Mape Plastics AB: s skyldigheter enligt det aktuella avtalet. Mape Plastics AB kommer dessutom att behandla dina personuppgifter i den mån Mape Plastics AB är skyldigt att göra det på grund av lag eller beslut från myndigheten.

 

Personuppgiftsassistent

Mape Plastics AB tillåter en personuppgiftsassistent att behandla alla personuppgifter genom både datalagring och drift av våra system. Personuppgiftsassistenten kan också läsa, ordna och skicka personlig information enligt instruktioner från Mape Plastics AB. Personuppgiftsassistenten behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av personuppgiftsassistenten.

Cookies-Är tredje part oavsett Mape Plastics AB använder cookies för att tillhandahålla en mer användarvänlig webbplats. Tredjepartscookies kan också användas (t.ex. Google Analytics eller andra verktyg) för analys och/eller trafikförbättring och besök.

Om du inte vill att cookies ska installeras på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall låta dig välja bort eller anonymisera din IP -adress.

& nbsp;

Säkerhet

Mape Plastics AB ser till att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada. Mape Plastics AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar åtkomsten till personuppgifter inom organisationen. Behörighet att få åtkomst till personuppgifter ges endast till personer inom organisationen, liksom till personuppgiftsassistenten, med det enda syftet att kunna utföra sina uppgifter.

 

Ändringar av denna sekretesspolicy

Företaget AB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan ändring kommer att publiceras på Mape Plastics AB: s webbplats.

Kontakt

Mape Plastics AB, Sågvägen 6, 506 40 Borås

T: +46 33 41 70 30 , e -post: info@mapeplastics.se