Yleiset toimitusehdot

Mape Plastics noudattaa SPIF: n yleisiä toimitusehtoja

YLEISET TOIMITUSEHDOT MUOVITALOUDELLE SPIF

Ruotsin muoviteollisuusyhdistys ja IKEM – Innovaatiot ja kemianteollisuus Ruotsissa

Soveltuvuus

1.Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, kun osapuolet ovat sopineet niistä kirjallisesti tai muulla tavalla. Poikkeuksista säännöistä on sovittava kirjallisesti, jotta ne ovat päteviä. Tämä sisältää myös sähköiset muodot, jos osapuolet sopivat.

Tarjouksen pätevyys

2. Tarjoukset ovat voimassa 30 päivää, ellei toisin mainita. Aika lasketaan päivästä, jona tarjous lähetettiin ostajalle.

Toimituksen sisältö

3. Myyjä lähettää aina kirjalliset tilausvahvistukset, joissa määritetään toimitus. Alkuperäisen ja Ostajan hyväksymän tarjouksen välinen johdonmukaisuuden puute edellyttää tilausvahvistusta edellytyksenä ennen sitovien sopimusten solmimista.

Tuotetiedot, piirustukset ja kuvaukset

4. Tuotetietojen ja hinnastojen tiedot ovat sitovia vain siltä osin kuin sopimuksessa nimenomaisesti viitataan niihin.

5. Kaikki piirustukset ja tekniset asiakirjat tavaroiden tai niiden osien valmistusta varten, jotka osapuolet ovat toimittaneet ennen sopimuksen tekemistä tai sen jälkeen, ovat osapuolen omaisuutta, vaikka toimitus on valmis. Vastaanottava osapuoli ei saa käyttää niitä ilman kirjallista suostumusta tai kopioida, jäljentää, lähettää tai muuten saattaa kolmansien osapuolten tietoon. Ostajalla on lopullinen vastuu siitä, että valmistukseen valmistettu materiaali ja lopputuote eivät loukkaa kokonaan tai osittain kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

6. Jos ostaja ei hyväksy tarjousta, kumpikin osapuoli on velvollinen palauttamaan välittömästi kaikki tiedot, asiakirjat ja tekniset tiedot, jotka on saatu muilta osapuolilta tarjousprosessin aikana. Kaikki tarjoukseen liitetyt tai myöhemmin myyjältä ostajalle tarjousprosessin aikana lähetetyt asiakirjat ja tiedot pysyvät myyjän (henkisenä) omaisuutena ja palautetaan viipymättä myyjälle.

Mallit, muotit, työkalut ja laitteet

7. Myyjän tai kolmansien osapuolten myyjän puolesta valmistamat mallit, muotit, työkalut ja laitteet, jäljempänä ”laitteet”, ovat myyjän omaisuutta, ellei toisin ole sovittu. Jos ostaja on maksanut työkalut myyjältä vain osittain, myyjä voi veloittaa ostajalta loput yhteistyön päätyttyä. Työkalut lähetetään takaisin vain, kun täysi maksu on vastaanotettu.

8. Ostajan toimittamat työkalut ovat heidän omaisuuttaan ja ne on palautettava pyynnöstä sopimuksen päätyttyä.
9. Myyjä ei saa käyttää Ostajan toimittamia laitteita muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksen täyttämiseen ilman Ostajan suostumusta. Tällaisia ​​työkaluja ei saa antaa tai muuten saattaa kolmansien osapuolien tietoon.

10. Jos Myyjä on saanut tehtävän valmistaa laitteita, tämä tehdään ostajan kanssa neuvotellen ja ostajan teknisten vaatimusten mukaisesti. Ellei toisin ole sovittu, ostaja vastaa laitteiden korjaus- tai valmistuskustannuksista, jotka johtuvat kulumisesta tai muista syistä, jotka eivät ole myyjän vastuulla.

11. Jos myyjä on tehnyt laitteita ostajalle ja ostaja ei ole maksanut laitteesta kokonaisuudessaan, myyjällä on oikeus pidättää laitteet, kunnes koko maksu on suoritettu.

12. Myyjä vastaa laitteiden varastoinnista sovitun toimitusajan aikana. Jos ostajalle kuuluvat laitteet jäävät myyjälle sopimuksessa määritellyn viimeisen valmistuksen jälkeen, myyjä on velvollinen järjestämään varastoinnin ostajan riskillä enintään yhden vuoden toimituksen jälkeen.

13. Vuosi toimituksen valmistumisen jälkeen osapuolten tulee sopia laitteiden palauttamisesta tai hävittämisestä. Jos tätä ei ole tehty, Myyjällä on oikeus hävittää kyseiset laitteet vapaasti. Myyjän velvollisuus ostajan omistamille laitteille raukeaa kahden vuoden kuluttua toimituksesta. 14. Kummankin osapuolen vastuulla on järjestää ja maksaa vakuutus Myyjän hallussa oleville omistetuille laitteille.

15. Ostaja vastaa laitteiden lähettämisestä ja palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista ja riskeistä.
16. Ostaja on vastuussa vaateista, joita myyjää vastaan ​​voidaan esittää patenttien, rekisteröityjen mallien, rekisteröityjen tavaramerkkien tai muiden yksinoikeuksien alaisten muovituotteiden valmistamiseksi.

Pakkaus, määrä, paino

17. Ellei tarjouksissa ja sopimuksissa toisin määrätä, hinnat ilmoitetaan pakkaamattomista tavaroista.

18. Myyjä pidättää oikeuden ylitarjontaan tai alitarjontaan jopa 10% sovitusta määrästä, ellei toisin ole sovittu.

19. Lasketut tuotteen kustannuspainot ovat alustavia. Jos eroja ilmenee, hinta on mukautettava todelliseen bruttopainoon.

Ensimmäiset näytteet

20. Massatuotantotuotteiden on vastattava ostajan hyväksymiä alkuperäisiä näytteitä, eikä valmistusta saa aloittaa ennen kuin ostajalta on saatu kirjallinen hyväksyntä. Olipa Ostaja toimittanut alkuperäisen näytteen hyväksynnän vai ei, laitteen viimeinen maksu erääntyy 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona Myyjä lähetti alkuperäisen näytteen Ostajalle.

Laadunvalvonta

21. Ellei toisin sovita, Myyjä suorittaa sopimukselliset laatutestit normaalina työaikana Ostajan kustannuksella.

Tavaran riskin siirto

22. Ellei kirjallisesti toisin sovita, tavaroita pidetään myytyinä ”vapaana kuljetusliikkeenä” (FCA) sovellettavien Incoterms -sääntöjen mukaisesti.

23. Kun sopimus tavaroiden noudosta on täytetty, Myyjän on ilmoitettava ostajalle kohtuullisessa ajassa, että tavara on valmis toimitettavaksi.

Toimitus ja toimitusviive

24. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, toimitusaika lasketaan viimeistään seuraavista päivämääristä:
a) sopimuksen solmimispäivänä,
b) päivä, jona Myyjä vastaanottaa sopimuksen mukaisen maksun, joka on suoritettava ennen aloittamista,
c) päivä, jona Myyjä saa piirustukset, näytteet, mallit, muotit tai työkalut, jotka Ostaja asettaa myyjän saataville ja jotka Myyjä voi hyväksyä sopimuksen mukaisesti,
d) päivä, jona myyjä saa ostajan hyväksynnän alkuperäisille näytteille.

25. Sovittu toimitusaika edellyttää, että jos ostaja toimittaa valmistuksessa ja testauksessa käytettäviä materiaaleja, niiden on oltava myyjän saatavilla myyjän määrittämässä määrin ja määräajan kuluessa. Jos Myyjä toteaa, että sopimukseen perustuvaa toimituspäivää ei voida noudattaa tai että viivästyminen on todennäköistä, hänen on viipymättä ilmoitettava asiasta ostajalle kirjallisesti ja ilmoitettava viivästyksen syy ja, mikäli mahdollista, aika, jolloin toimitus voidaan odottaa.

26. Jos toimitus viivästyy jostakin kohdassa 48 (ylivoimainen este) määritellyistä olosuhteista tai ostajan toimista tai laiminlyönnistä, toimitusaikaa pidennetään vastaavalla ajanjaksolla. Toimitusaikaa ei saa koskaan laskea myöhemmästä päivämäärästä kuin silloin, kun Myyjä saa lopulliset hyväksytyt valmistusasiakirjat.

27. Jos Myyjä ei toimita tavaroita sopimuksen mukaisen toimitusajan tai pidennetyn toimitusajan kuluessa kohdan 25 mukaisesti ja jos myyjän viivästyminen on merkittävä, ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus kirjallisella ilmoituksella myyjälle.

28. Jos ostaja purkaa 27 kohdassa tarkoitetun sopimuksen, ostajalla on oikeus vaatia myyjältä kohtuullista korvausta toimitusviivästyksestä aiheutuneista välittömistä kuluista, enintään summaan, joka vastaa lasketun tuotteen sopimus. Tämä vapauttaa ostajan käytännössä kaikista muista oikeuksista saada korvausta myyjän viivästymisen vuoksi, kuten tuotannosta, voiton menetyksestä tai muista välillisistä taloudellisista menetyksistä. Ostajalla on oikeus korvaukseen vain, jos hän irtisanoo sopimuksen myyjän toimitusviivästyksen vuoksi. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos Myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Jos viivästyneet tavarat liittyvät jo toimitettuihin tavaroihin tai myöhemmin toimitettaviin tavaroihin, jolloin ostajalle aiheutuisi huomattavaa haittaa seisomasta ostoksesta, osto voidaan peruuttaa kokonaisuudessaan.

29. Jos ostaja toteaa, että hän ei pysty vastaanottamaan toimitusta sovittuna päivänä tai että viivästyminen on todennäköistä, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä myyjälle kirjallisesti ja ilmoitettava viivästymisen syy ja, jos mahdollista, päivämäärä, jolloin vastaanotto voi tapahtua. Jos ostaja ei hyväksy toimitusta sovittuna päivänä, hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksun toimituksesta ikään kuin kyseiset tavarat olisi toimitettu. Myyjä järjestää tavaroiden varastoinnin ostajan riskillä ja kustannuksella. Myyjä vakuuttaa tavarat ostajan pyynnöstä ostajan kustannuksella.

30. Ellei Ostajan 29 §: n mukainen epäonnistuminen johdu kohdassa 47 (ylivoimainen este) määritellyistä olosuhteista, Myyjällä on oikeus pyytää Ostajaa vastaanottamaan tavarat kohtuullisessa ajassa. Jos ostaja jostain syystä ei tee tätä määräajassa, myyjällä on oikeus kirjallisesti ilmoittaa ostajalle irtisanoa sopimus tavaroiden osasta, jota ei ole hyväksytty ostajan epäonnistumisen vuoksi, ja saada korvausta ostajan epäonnistumisen aiheuttamista vahingoista. Maksettava enimmäiskorvaus ei saa ylittää sitä osaa ostohinnasta, jota tavaroiden saamaton osa edustaa.

Materiaali

31. Ostaja on vastuussa materiaalista, jonka Ostaja on toimittanut Myyjälle tai Myyjä on hankkinut Ostajan antamien eritelmien mukaisesti. Ostaja on myös vastuussa siitä, että tällaiset materiaalit täyttävät Reach -määräysten vaatimukset.

Maksu

32. Maksu suoritetaan osapuolten kesken sovittujen ehtojen mukaisesti.

33. Jos valuuttakurssien, raaka -aineiden hintojen, verojen ja julkisten kulujen muutokset tapahtuvat arvioinnin, hinnaston tai allekirjoitetun sopimuksen päivämäärän jälkeen, Myyjällä on oikeus mukauttaa hintaa toimitushetkellä.

34. Ostaja ja myyjä sopivat myöhästyneestä korosta. Jos tällaista sopimusta ei tehdä, Myyjä on oikeutettu 1,5 prosentin korkoon kuukaudessa.

35. Jos ostaja ei maksa maksua eräpäivään mennessä, myyjällä on oikeus lopettaa toimitukset kirjallisella ilmoituksella ostajalle. Myyjällä on korkojen lisäksi oikeus korvaukseen aiheutuneista vahingoista. Normaalitoimituksissa myyjällä on oikeus lopettaa toimitus, kun se on saanut tiedon siitä, että ostaja on maksukyvytön, vaihtanut omistajaa tai hänellä on heikentynyt luottoluokitus. Myyjällä on oikeus jatkaa toimituksia muutetuilla maksuehdoilla asiakkaan hyväksynnän mukaisesti. Jos asiakas ei hyväksy muutettuja maksuehtoja, ostajalla on oikeus peruuttaa osto.

Omistusoikeuden säilyttäminen

36. Tavarat ovat myyjän omaisuutta, kunnes ne on kokonaan maksettu, siltä osin kuin tällainen omistusoikeuden säilyttäminen on sovellettavan lain mukaan voimassa. Riippumatta kohdan 8 eritelmistä, Myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta Ostajalle kuuluvia laitteita, kunnes tavara on maksettu.

Vastuu virheistä

37. Jos toimitetuissa tavaroissa ilmenee vika, josta myyjä on vastuussa, he ovat velvollisia valitsemaansa kohtuullisessa ajassa ja olosuhteisiin nähden palauttamaan, vaihtamaan, korjaamaan tai muuttamaan hylätyn tuotteen edellyttäen, että Ostaja tekee kirjallisen valituksen 14 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta tai sen olisi pitänyt havaita. Jos on syytä olettaa, että vika voi aiheuttaa vahinkoa, siitä on ilmoitettava välittömästi. Jos ostajalla oli mahdollisuus tarkastella ja hyväksyä kaikki tuotetut valmistusasiakirjat ja hyväksytyt alkuperäiset näytteet, ostaja on vastuussa tuotteen tai sen ominaisuuksien puutteista.

38. Myyjä on vastuussa vain myyjän tuotannosta johtuvista virheistä, jotka syntyvät vuoden kuluessa toimituspäivästä.

39. Kaikki kuljetus korjauksen, palautuksen, vaihdon tai tarkistuksen yhteydessä tapahtuu Myyjän vastuulla ja kustannuksella. Ostajan on noudatettava Myyjän ohjeita kuljetuksen suorittamisesta.

40. Ostaja vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat Myyjälle aiheutuneiden vikojen korjaamisesta, kun tavarat sijaitsevat muualla kuin sopimuksen mukainen toimituskohde.

41. Jos Myyjä ei täytä kohdan 38 mukaisia ​​velvoitteitaan, Ostaja voi antaa hänelle kirjallisen määräajan. Jos myyjä ei täytä velvoitteitaan määräajassa, ostaja voi irtisanoa sopimuksen kirjallisella ilmoituksella myyjälle.

42. Myyjän vastuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet Ostajan toimittamista materiaaleista tai niiden määrätystä tai määritellystä rakenteesta. Ostaja on täysin vastuussa mahdollisista viivästyksistä ja kustannuksista, jotka johtuvat virheistä, jotka johtuvat ostajan toimittamista rakenteista tai pinnoista.

43. Myyjän vastuu kattaa vain viat, jotka syntyvät sopimuksessa määrätyissä työolosuhteissa ja tavaroiden asianmukaisen käytön aikana. Se ei sisällä esimerkiksi vikoja, jotka johtuvat virheellisestä huollosta tai virheellisestä asennuksesta ostajan puolelta, muutoksia, jotka on tehty ilman myyjän kirjallista lupaa, tai ostajan virheellisesti suorittamia korjauksia. Lopuksi vastuu ei kata normaalia kulumista tai huononemista.

44. Myyjä ei ole vastuussa muista kuin kohdissa 37-43 kuvatuista virheistä. Jos ostaja kuitenkin irtisanoo sopimuksen 41 §: n mukaisesti, hänellä on oikeus vahingonkorvaukseen, joka johtuu enintään kaksinkertaisesta viallisen muovituotteen arvosta. Myyjä ei ole vastuussa vian mahdollisesti aiheuttamista välillisistä menetyksistä, kuten tuotannon menetyksestä, voiton menetyksestä tai muusta välillisestä taloudellisesta menetyksestä. Tätä Myyjän vastuun rajoitusta ei sovelleta, jos hän syyllistyy törkeään huolimattomuuteen.

Vastuu tavaroiden aiheuttamista vahingoista

45. Ostaja pitää Myyjää vaarattomana siltä osin kuin Myyjä on vastuussa kolmansille osapuolille tavaroiden aiheuttamasta tuote- tai omaisuusvahingosta tai henkilövahingosta.

46. ​​Myyjä on kuitenkin vastuussa tavaroiden aiheuttamista vahingoista rakennuksille tai irtaimelle omaisuudelle tai henkilöille, kun ne ovat niiden hallussa. Myyjä ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotannon puutteesta, voiton menetyksestä tai muista välillisistä taloudellisista menetyksistä. Mainitut Myyjän vastuun rajoitukset eivät päde, jos he syyllistyvät todistettuun törkeään huolimattomuuteen. Jos kolmas osapuoli esittää Myyjää tai Ostajaa vastaan ​​vaatimuksen tässä kohdassa tarkoitetun vahingon tai menetyksen korvaamisesta, tästä on ilmoitettava toiselle osapuolelle. Myyjällä ja ostajalla on oikeus puuttua tuomioistuimen tai välimiesoikeuden prosessiin, joka tutkii kumpaakin osapuolta vastaan ​​esitetyt vaatimukset, jos vaatimus perustuu toimitettujen tavaroiden väitetysti aiheuttamaan vahinkoon. Ostajan ja myyjän keskinäinen suhde etenee kuitenkin aina kohdan 50 määräysten mukaisesti. Osapuolten vastuulla on sopia ja ylläpitää tyydyttävä tuotevastuuvakuutus.

Poikkeuksen perusteet (ylivoimainen este)

47. Seuraavat olosuhteet muodostavat perusteen vapautukselle, jos ne johtavat sopimuksen täytäntöönpanon estymiseen tai kohtuuttoman raskauteen: työriidat ja muut olosuhteet, joihin osapuolilla ei ole valvontaa, kuten tulipalo, sota, mobilisaatio tai sotilasluonnos vertailukelpoinen soveltamisala, takavarikointi, menetetyksi tuomitseminen, valuuttarajoitukset, kapina, mellakka, kuljetuspula, tavaroiden yleinen niukkuus, sähköntoimituksen rajoitukset ja puutteet tai alihankkijoiden toimitusten viivästykset, jotka johtuvat tällaisista poikkeusperusteista. Edellä mainitut olosuhteet ovat peruste vapautukselle vain, jos niiden vaikutusta suoritukseen ei voitu kohtuudella ennakoida sopimuksen tekemisen yhteydessä.

48. Osapuoli, joka haluaa vedota 47 §: n mukaiseen poikkeukseen, on velvollinen ilmoittamaan viipymättä kirjallisesti toiselle osapuolelle olosuhteiden ilmaantuessa tai niiden lakkaamisen jälkeen. Ostajan on ylivoimaisen esteen sattuessa pidettävä myyjää vaarattomana kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaroiden turvaamisesta ja suojaamisesta

49. Sen estämättä, mitä näissä muissa säännöissä määrätään, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos sopimuksen täytäntöönpano viivästyy yli kuusi kuukautta kohdassa tarkoitetuilla poikkeuksilla

Kiistat

50. Tämän sopimuksen luomisesta, tulkinnasta tai soveltamisesta ja siitä johtuvista sopimus- ja lakiasioista johtuvat riidat ratkaistaan ​​Tukholman kauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Jos vaadittu tavoitesumma on yli 3 miljoonaa Ruotsin kruunua, riita ratkaistaan ​​välimiesmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Aloitettu välimiesmenettely kattaa ja sisältää kaikki myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet, joissa tämä sopimus muodostaa yleisen sopimuksen ja toistuvat toimitukset myyjältä ostajalle katsotaan irtisanomismääräyksiksi saman oikeussuhteen mukaisesti eikä erillisenä yksittäisenä oikeussuhteena.

51. Edellä olevista säännöksistä huolimatta pätevä ruotsalainen julkinen tuomioistuin voi nostaa kanteen sellaisten erääntyneiden saatavien ja riita -asioiden perimiseksi, jotka eivät olleet ilmeisiä silloin, kun kanne nostettiin, ja jonka määrä on yli kaksikymmentä (20) kertaa Ruotsin Laki (1962: 381) yleisestä vakuutuksesta (lagen om allmän försäkring). 52. Kaikki sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan ​​Ruotsin lainsäädännön mukaisesti.

53. Vaatimuksia Myyjää vastaan ​​ei voida nostaa välimiesmenettelyyn kohdan mukaisesti

50. jos sitä ei aloiteta kahden vuoden kuluessa toimituksesta.