Generelle leveringsbetingelser

Mape Plastics følger SPIFs generelle leveringsbetingelser

GENERELLE LEVERINGSBETINGELSER FOR PLASTINDUSTRIEN VED SPIF

Den svenske plastindustriforeningen og IKEM – Innovasjoner og kjemisk industri i Sverige

Gjelder

1.Disse generelle vilkårene skal gjelde når partene er enige med dem skriftlig eller på annen måte. Avvik fra forskriften må avtales skriftlig for å være gyldig. Dette inkluderer også elektroniske formater, hvis partene er enige.

Anbudets gyldighet

2. Bud gjelder i 30 dager med mindre annet er angitt. Tiden regnes fra den dagen anbudet ble sendt til Kjøper.

Leveringsomfang

3. Skriftlige ordrebekreftelser sendes alltid av selgeren med angivelse av leveransens omfang. Manglende konsistens mellom det opprinnelige anbudet og det som er akseptert av kjøperen vil kreve ordrebekreftelse som en forutsetning før bindende kontrakter inngås.

Produktinformasjon, tegninger og beskrivelser

4. Data i produktinformasjon og prislister er bare bindende i den grad kontrakten uttrykkelig refererer til dem.

5. Alle tegninger og tekniske dokumenter for fremstilling av varer eller deler derav, levert av partene før eller etter inngåelse av kontrakten, forblir partens eiendom selv om leveransen er fullført. De kan ikke, uten skriftlig samtykke, brukes av den mottakende part eller kopieres, reproduseres, overføres eller på annen måte bringes til tredjeparters kunnskap. Kjøper har det endelige ansvaret for å sikre at materialet produsert for produksjon og sluttproduktet ikke utgjør brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter helt eller delvis.

6. Hvis Kjøper ikke godtar tilbudet, er hver part pliktig til umiddelbart å returnere all informasjon, dokumentasjon og tekniske data mottatt fra andre parter under anbudsprosessen. Alle dokumenter og informasjon som er vedlagt anbudet eller senere sendt fra Selger til Kjøper under anbudsprosessen, forblir Selgers (intellektuelle) eiendom og skal straks returneres til Selger.

Modeller, former, verktøy og utstyr

7. Modeller, former, verktøy og utstyr, heretter kalt «utstyr», produsert av selger eller av tredjeparter på vegne av selger, forblir selgers eiendom med mindre annet er avtalt. Hvis verktøy fra selgeren bare har blitt betalt delvis av kjøperen, kan selgeren belaste kjøperen for resten ved avsluttet samarbeid. Verktøy sendes først tilbake når full betaling er mottatt.

8. Verktøy levert av kjøperen forblir deres eiendom og skal returneres på forespørsel etter fullført avtale.
9. Selger skal ikke bruke utstyr levert av kjøperen til et annet formål enn oppfyllelse av avtalen uten kjøperens samtykke. Slike verktøy må ikke gis til eller på annen måte bli gjort kjent med tredjeparter.

10. Hvis selger har fått i oppdrag å produsere utstyr, vil dette skje i samråd med kjøperen og med hensyn til kjøperens tekniske krav. Med mindre annet er avtalt, er Kjøper ansvarlig for reparasjonskostnader eller produksjon av utstyr på grunn av slitasje eller andre årsaker som ikke kan tilskrives selgeren.

11. Hvis Selger laget utstyr for Kjøper og Kjøper ikke har betalt fullt for utstyret, har Selger rett til å holde utstyret tilbake til full betaling er foretatt.

12. Selger er ansvarlig for lagring av utstyr i den avtalte leveringsperioden. Hvis utstyr som tilhører kjøperen forblir hos selgeren etter den siste produksjonen som er angitt i avtalen, er selgeren forpliktet til å ordne lagring på kjøpers risiko i mer enn ett år etter fullført levering.

13. Ett år etter fullført levering bør partene bli enige om retur eller avhending av utstyr. Hvis dette ikke er gjort, har Selger rett til fritt å disponere det aktuelle utstyret. Selgers forpliktelse for utstyr som eies av kjøperen bortfaller to år etter fullført levering. 14. Det er hver parts ansvar å ordne og betale for forsikring på utstyr som eies av selgeren.

15. Kjøper bærer kostnader og risiko ved utsendelse og retur av utstyr.
16. Kjøper er ansvarlig for krav som kan fremsettes mot Selger for produksjon av plastgjenstander som er gjenstand for patenter, registrerte design, registrerte varemerker eller andre eksklusive rettigheter.

Emballasje, mengde, vekt

17. Med mindre annet er angitt i anbud og avtaler, oppgis priser for uemballerte varer.

18. Selger forbeholder seg retten til å over- eller underforsyning med opptil 10% av avtalt mengde, med mindre annet er avtalt.

19. Beregnede produktvekter er foreløpige. Hvis det er avvik, skal prisen justeres til den faktiske bruttovekten.

Innledende prøver

20. Masseproduserte varer skal tilsvare de første prøvene som er godkjent av kjøperen, og produksjonen skal ikke starte før skriftlig godkjenning er innhentet fra kjøperen. Enten godkjennelse av den første prøven sendes inn av kjøperen eller ikke, forfaller utstyrets siste betaling 30 dager fra den dagen selgeren sendte den første prøven til kjøperen.

Kvalitetskontroll

21. Med mindre annet er avtalt, skal kontraktsmessige kvalitetstester utføres av selgeren i vanlig arbeidstid for kjøperens regning.

Overføring av risiko for varene

22. Med mindre annet er skriftlig avtalt, anses varene solgt som «gratis transportør» (FCA) i samsvar med gjeldende Incoterms.

23. Når avtalen er oppfylt med hensyn til gjenvinning av varene, skal Selger innen rimelig tid informere Kjøper om at varene er klare til levering.

Levering og leveringsforsinkelse

24. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal leveringstiden beregnes fra den siste av følgende datoer:
a) den dagen avtalen inngås,
b) den dagen selgeren mottar den kontraktmessige betalingen som skal foretas før begynnelsen,
c) den dagen Selger mottar slike tegninger, prøver, modeller, former eller verktøy som Kjøper skal gjøre tilgjengelig for Selger og som Selger kan godkjenne i henhold til avtalen,
d) den dagen selger mottar kjøperens godkjennelse av de første prøvene.

25. Den avtalte leveringsperioden forutsetter at hvis Kjøper skal levere materialer som skal brukes i produksjon og testing, skal disse være tilgjengelige for selgeren i mengden og innen den tidsperioden som selgeren har angitt. Hvis selgeren finner ut at den kontraktsmessige leveringsdatoen ikke kan oppfylles eller at forsinkelsen fra deres side er sannsynlig, skal de straks varsle kjøperen skriftlig med angivelse av årsaken til forsinkelsen og, om mulig, tidspunktet for levering kan forventes.

26. Hvis leveringen blir forsinket på grunn av noen av omstendighetene angitt i § 48 (force majeure) eller på grunn av kjøperens handlinger eller unnlatelse, skal leveringstiden forlenges med en tilsvarende periode. Leveringstiden må aldri beregnes fra en dato senere enn når selgeren mottar endelig godkjent produksjonsdokumentasjon.

27. Hvis selger ikke leverer varene innen den kontraktsmessige leveringsperioden eller den forlengede leveringstiden i henhold til § 25, og hvis selgerens forsinkelse er betydelig, har kjøperen rett til å heve avtalen ved skriftlig varsel til selger.

28. Hvis Kjøper opphever avtalen som nevnt i § 27, har Kjøper rett til å kreve rimelig kompensasjon fra selger for direkte utgifter på grunn av leveringsforsinkelse, opptil et maksimumsbeløp som tilsvarer fakturaverdien til den avsluttede delen av avtalen. Dette fritar kjøperen effektivt fra enhver annen rett til kompensasjon på grunn av selgers leveringsforsinkelse, for eksempel produksjon, tap av fortjeneste eller annet økonomisk økonomisk tap. Kjøper har bare rett til kompensasjon hvis de sier opp avtalen på grunn av selgers leveringsforsinkelse. Denne begrensningen gjelder ikke hvis selgeren er skyldig i grov uaktsomhet. Hvis forsinkede varer er relatert til varer som allerede er levert eller varer som skal leveres senere, slik at det vil medføre betydelig ulempe for kjøperen å stå ved kjøpet, kan kjøpet kanselleres i sin helhet.

29. Hvis Kjøper finner ut at de ikke vil kunne motta leveransen på avtalt dato, eller at forsinkelse fra deres side er sannsynlig, skal de straks varsle Selger skriftlig med angivelse av årsaken til forsinkelsen og, hvis mulig, dato når kvittering kan skje. Dersom Kjøper ikke godtar leveransen på avtalt dato, er de likevel forpliktet til å foreta enhver betaling for leveransen som om de aktuelle varene var levert. Selger skal sørge for lagring av varene for Kjøpers risiko og regning. På forespørsel fra kjøperen skal selgeren forsikre varene for kjøperens regning.

30. Med mindre kjøpers feil i henhold til § 29 skyldes omstendigheter spesifisert i § 47 (force majeure), har selger rett til å be om at kjøper mottar varene innen rimelig tid. Hvis kjøperen av en eller annen grunn unnlater å gjøre dette innen denne tiden, har selgeren rett til, med skriftlig varsel til kjøperen, å si opp avtalen for den delen av varene som ikke er akseptert på grunn av kjøperens feil, og for å få erstatning for skader som kjøperens feil har forårsaket. Maksimal kompensasjon som skal betales kan ikke overstige den delen av kjøpesummen som representeres av den ikke mottatte delen av varene.

Materiale

31. Kjøper er ansvarlig for materiale som enten Kjøper har levert til Selger eller Selger har anskaffet i henhold til spesifikasjoner gitt av Kjøper. Kjøper er også ansvarlig for at slike materialer oppfyller kravene i Reach -forskriftene.

innbetaling

32. Betaling skal skje i henhold til vilkårene som er avtalt mellom partene.

33. Hvis endringer i valutakurser, råvarepriser, skatter og offentlige avgifter skjer etter datoen for estimatet, prislisten eller signerte kontrakten, har Selger rett til å justere prisen tilsvarende ved levering.

34. Kjøper og selger avtaler renter som skal betales for sen betaling. Dersom slik avtale ikke inngås, har Selger krav på renter tilsvarende 1,5% per måned.

35. Dersom Kjøper ikke betaler innen forfallsdatoen, har Selger rett til å stoppe leveranser med skriftlig varsel til Kjøper. I tillegg til renter har selger rett til erstatning for skader som påløper. For normale leveranser har Selger rett til å stoppe levering ved mottak av informasjon om at Kjøper er insolvent, har endret eierskap eller har en svekket kredittvurdering. Selger har rett til å fortsette leveranser med endrede betalingsbetingelser i henhold til kundens godkjenning. Hvis kunden ikke godkjenner de endrede betalingsbetingelsene, har Kjøper rett til å kansellere kjøpet.

Oppbevaring av tittel

36. Varene forblir Selgers eiendom til de er betalt i sin helhet, i den grad slik eiendomsforbehold er gyldig i henhold til gjeldende lov. Uavhengig av spesifikasjonene i avsnitt 8, har Selger rett til å nekte å levere utstyr som tilhører Kjøperen til varene er betalt.

Ansvar for feil

37. Skulle det vise seg at leverte varer har en feil som selgeren er ansvarlig for, er de pliktige innen rimelig tid etter eget valg og med henblikk på omstendighetene å restaurere, erstatte, reparere eller omarbeide det avviste produktet, forutsatt at Kjøper sender en skriftlig klage innen 14 dager etter at de oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Hvis det er grunn til å tro at mangelen kan forårsake skade, skal det varsles umiddelbart. Hvis kjøperen hadde mulighet til å gjennomgå og godkjenne all produsert produksjonsdokumentasjon og godkjente innledende prøver, er kjøperen ansvarlig for defekter i produktet eller dets funksjoner.

38. Selger er kun ansvarlig for mangler som kan tilskrives selgerens produksjon som oppstår innen ett år fra leveringsdatoen.

39. All transport i forbindelse med reparasjon, retur, utskifting eller revisjon skal skje på Selgers risiko og bekostning. Kjøper skal følge selgerens instruksjoner om hvordan transport skal utføres.

40. Kjøper skal bære kostnadene for å utbedre mangler som Selger pådrar seg når varene befinner seg andre steder enn det avtalemessige leveringsstedet.

41. Hvis selgeren ikke oppfyller sine forpliktelser etter § 38, kan kjøperen gi dem en endelig frist for dette skriftlig. Hvis selgeren ikke oppfyller sine forpliktelser innen fristen, kan kjøperen i stedet si opp kontrakten med skriftlig varsel til selgeren.

42. Selgers ansvar dekker ikke mangler forårsaket av materialer levert av kjøperen eller fra den foreskrevne eller spesifiserte konstruksjonen. Kjøper er helt ansvarlig for mulige forsinkelser og kostnader forårsaket av feil på grunn av konstruksjoner eller overflater levert av Kjøper.

43. Selgers ansvar dekker bare mangler som oppstår under arbeidsforholdene som er fastsatt i kontrakten og ved riktig bruk av varene. Det inkluderer for eksempel ikke feil forårsaket av feil vedlikehold eller feil installasjon fra kjøpers side, endringer foretatt uten selgers skriftlige samtykke eller reparasjoner utført feil av kjøperen. Til slutt dekker ansvaret ikke normal slitasje eller forringelse.

44. Selger skal ikke ha noe ansvar for andre feil enn de som er beskrevet i avsnitt 37-43. Men hvis Kjøper sier opp kontrakten i samsvar med § 41, har de rett til erstatning for skader som skyldes kjøp av maksimalt dobbel verdi av de defekte plastgodene. Selger tar ikke ansvar for indirekte tap feilen kan forårsake, for eksempel tap av produksjon, tap av fortjeneste eller annet økonomisk økonomisk tap. Denne begrensningen av selgers ansvar gjelder ikke hvis de er skyldige i grov uaktsomhet.

Ansvar for skader forårsaket av varene

45. Kjøper skal holde selgeren ufarlig i den utstrekning selgeren holdes ansvarlig overfor tredjeparter for produktskader på eiendom eller personlig eiendom eller personskade forårsaket av varene.

46. ​​Selger er imidlertid ansvarlig for skader forårsaket av varene på bygninger eller løsøre eller personer mens de er i deres besittelse. Selger er under ingen omstendigheter ansvarlig for mangel på produksjon, tap av fortjeneste eller andre økonomiske økonomiske tap. De nevnte begrensningene for selgers ansvar gjelder ikke hvis de er skyldige i påvist grov uaktsomhet. Dersom en tredjepart fremsetter krav mot selger eller kjøper om erstatning for skade eller tap nevnt i dette avsnittet, skal den andre parten varsles om dette. Selger og kjøper har rett til å gripe inn i prosessen for retten eller voldgiftsretten som behandler krav mot noen av dem hvis kravet er basert på skade eller tap som angivelig er forårsaket av de leverte varene. Det gjensidige forholdet mellom kjøper og selger skal imidlertid alltid foregå i henhold til bestemmelsene i § 50. Det er parternes ansvar å inngå og opprettholde tilfredsstillende produktansvarsforsikring.

Begrunnelse for fritak (force majeure)

47. Følgende omstendigheter danner grunnlag for fritak hvis de fører til at oppfyllelsen av avtalen forhindres eller blir urimelig belastende: arbeidskonflikter og andre omstendigheter som partene ikke har kontroll over, for eksempel brann, krig, mobilisering eller militært utkast til et sammenlignbart omfang, rekvisisjon, inndragning, valutabegrensninger, opprør, opptøyer, mangel på transport, generell mangel på varer, begrensninger i levering av strøm og mangler eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører forårsaket av slike unntaksgrunner. Ovennevnte omstendigheter utgjør begrunnelse for unntak bare hvis deres effekt på resultatene ikke kunne vært rimelig forutsett da kontrakten ble inngått.

48. Parten som ønsker å påberope seg fritak i henhold til § 47 er pliktig til straks å varsle den andre parten skriftlig når omstendigheter oppstår så vel som når de opphører. I tilfelle force majeure hos kjøperen, skal de holde selgeren ufarlig for utgifter som påløper for å sikre og beskytte varene

49. Uavhengig av andre bestemmelser i disse reglene, har hver part rett til å si opp kontrakten gjennom skriftlig varsel til den andre parten dersom kontraktsutførelsen forsinkes mer enn seks måneder med unntak nevnt i avsnitt

Tvister

50. Tvister om opprettelse, tolkning eller anvendelse av denne kontrakten og eventuelle kontraktsmessige og juridiske spørsmål som skal oppstå, skal avgjøres i samsvar med Stockholms Handelskammers voldgiftsregler for fremskyndet voldgift. I tilfelle målbeløpet som kreves er mer enn 3 millioner SEK, skal tvisten avgjøres ved voldgift i samsvar med Stockholms Handelskammers voldgiftsregler. Den innledede voldgiftssaken skal omfatte og omfatte alle tvister som har oppstått mellom selger og kjøper, der denne kontrakten skal utgjøre den generelle avtalen og gjentatte leveranser fra selger til kjøper skal betraktes som avropsordre under samme juridiske forhold og ikke som et eget individuelt juridisk forhold.

51. Til tross for de ovennevnte bestemmelsene kan en kvalifisert svensk offentlig domstol anlegge begjæring om tilbakebetaling av forfalte krav og tvister som ikke var åpenbare på det tidspunktet før saken ble anlagt, med et beløp større enn tjue (20) ganger grunnbeløpet under den svenske Lov (1962: 381) om generell forsikring (lagen om allmän försäkring). 52. Alle tvister som oppstår som følge av kontrakten skal dømmes i henhold til svensk lov.

53. Krav mot selger kan ikke fremmes for voldgift i henhold til avsnitt

50. hvis den ikke startet innen to år fra datoen for fullført levering.